G 20′ye hayır! Krizin adı kapitalizm!

G 20′ye hayır!

Mayıs 2011′de fransız De­au­vil­le şeh­r­in­de gerçekleşti­ri­len G8 zir­vesin­den sonra şimdi de Kasım‘ın başında fransız Can­nes şeh­r­in­de en güçlü ve et­ki­li 20 gelişmiş ve gelişmekte olan dev­let­le­rin bak­an­ları ve ser­maye sahi­ple­ri te­krardan buluşmayı planlıyor­lar. İMF ve Dünya Ban­k­asının tem­sil­ci­le­ri ile bir araya ge­lecek olan 20′lerin grubu, yani G20, so­sy­al yıkım, ta­s­ar­ruf pa­ket­le­ri ve em­pe­rya­list saldırganlığının yön­tem­le­ri ile krizi aşmanın yol­larını arıyacak.

 

Kri­zin adı ka­pi­ta­lizm


Kriz daha aşılmadı. Yun­a­nis­tan, İrlan­da ve Por­tekiz bat­mak üze­rey­ken İMF, Avru­pa Mer­kez Ban­k­ası ve AB tarafından “kurtarılmayı” be­kliyor­lar. Fakat Yun­a­nis­tan‘a baktığımızda bu bağımlılığın ne an­la­ma geldiğini gö­re­bili­riz. Ülke gün be gün daha fazla satılmak­ta. Öze­l­leştirme po­li­ti­kasının bir parçası ola­rak daha önce ka­mu­laştırılmış al­an­lar ya­bancı yatırımcılara, ve ta­bi­kiyle alman yatırımcılarına, satılmak­ta. Daha önce kazanılmış so­sy­al ha­k­lar geri alınmak­ta, eme­kli­lik yaşı yüksel­til­mek­te, maaşlar düşmekte. Zen­gin­lik­le­rin aşağıdan yukarıya yen­iden paylaşılmasına Yun­a­nis­tan‘ın her yer­in­de tanık olmak­tayız.

 

Al­ma­nya‘da da so­sy­al dev­le­tin yıkımına tanık oluyoruz. Hiz­met­le­rin gasp edil­mes­in­den, iş pazarının daha da “es­nek­leşti­ril­me­si­ne” va­ra­na kadar; in­s­an­ların büyük bir çoğunluğu bu te­rim­ler­le işsizliği ve so­sy­al inişi yaşıyor. İns­an­ların temel ih­tiyaçları fin­ans ve ser­maye sektö­rünün kâr çıkar­ları uğruna göz­den çıkartılmak­ta. Zararın bede­li top­lu­ma öde­tilir­ken kazançlar öze­l­leşti­ril­mek­te. Bu; eğitime, so­sy­al güvenceye ve sağlık sis­temi­ne ayrılan par­alar kısıtlanırken ve kamû alanına ait par­alarının kurtar­ma pa­ket­le­ri diye ad­landırılırken özün­de ül­ke­le­rin borçlandırılması anlamına gel­mek­te. Al­ma­nya bu po­li­ti­kasını “Agen­da 2010” re­for­muy­la sa­de­ce kendi ül­kes­in­de yü­rür­lüye geçir­mek­le kal­mamak­ta aynı zaman­da Avru­pa‘da öncü po­zi­syonu­na bü­rün­mek­te.

 

G 20′lerin işçi sınfının yaşam koşullarını dü­zelt­me gibi bir hede­fi­nin olmadığı bariz bir şekil­de orta­da. Tam aksi­ne ser­maye­nin değer­len­dir­me koşullarını ya­r­at­ma­da, kriz; kısalt­maları ve so­sy­al yıkımı meşrulaştırmanın ba­ha­ne­si. Ka­pi­ta­list sis­tem­de in­s­an­ların ih­tiyaçları hiç bir önem taşımıyor ege­men­ler açısından. Bizde kötü iş koşulları ve işsiz­lik so­nu­cu so­sy­al dışlanma söz ko­nusu iken, geri bıraktırılmış ül­ke­ler­de bu koşullar açlık, has­talık ve ölüm anlamına ge­liyor.

 

Savaşa savaş


G 20′lerin toplantı gün­de­min­de eko­no­mik soru­ların yanı sıra aynı zaman­da “güven­lik po­li­ti­kası” da konu alınıyor. 80′li yıllar­da başlayan ve sis­tem yarışının sona er­me­si so­nu­c­un­da hızlan­an neo­li­be­ral kü­re­sel­leşmenin ge­rek­tir­diği geo­stra­te­jik ve eko­no­mik çıkar­ların sağlan­ması as­ke­ri müd­ahal­e­le­ri arttırmak­ta. Bu durum bir yan­dan ken­di­ni dünya çapındaki farklı eko­no­mi al­an­larının İMF ve Dünya Ban­k­asının yardımıyla Batının çıkar­larına göre te­krardan yapılandırmasında be­lir­gin ediyor. Bunu ör­ne­klen­dir­mek ge­re­kir­sek; şu ar­alar Al­ma­nya ve Fran­sa Yun­a­nis­tan‘a bütçesini nasıl ve neye göre şekil­len­dir­me­si ge­rek­tiğine dair tali­mat ver­mek­te­ler. Bu nokta­da aynı zaman­da Asya, Afri­ka ve La­tin­ame­ri­ka‘nın geri bıraktırılmış ül­ke­ler­in­de yü­rür­lüğe geçiril­mek is­tenen ser­best ti­ca­ret böl­ge­si uy­gu­la­masını örnek ola­rak gös­ter­ebili­riz.

 

Diğer yan­dan fiili as­ke­ri işgal­ler ve kukla dev­let­ler­i­nin inşası git gide önem ka­za­nmak­ta. Irak, Af­ga­nis­tan ve Libya‘da yaşan­an­lar or­alar­da yü­rütü­len savaşların insan ha­k­larını ve de­mo­kra­siye kor­un­ma savaşlarının olmadığının gös­ter­ge­si­dir. Tam aksi­ne hedef var olan kaynak­ların sa­hi­bi ola­bil­mek ve yeni pa­zar­lar elde etmek, yanı sıra iç as­ke­ri endüs­tri­s­i­ni can­landırmak, bun­dan en fazla na­si­bi­ni alan­da or­alar­da yaşayan hal­klar olmak­ta.

 

Ulus­lara­rası dayanışma pra­tik­leşmeli


G8 zir­ve­le­ri kü­re­sel­leşme karşıtı ey­lem­ler son­rasında meşru­lu­klarını yitir­mek­te­ler ve bu neden­le de G 20′ler onların yer­i­ni almak­ta. Böyle­ce, yani G 20′lerin dünya hal­klarının üçde iki­s­i­ni tem­sil et­mek­le, meşruluk sor­un­unun orta­dan kalktığını iddia et­mek­te ege­meler. Fakat özün­de bir şey değişmemiştir, ma­sa­ya halen zen­gin ka­pi­ta­list ül­ke­le­rin dev­let bak­an­ları oturmak­ta ve ezen sınıf adına ha­reket et­mek­te, onların çıkar­larına göre karar almak­ta­lar. Neo­li­be­ral ka­pi­ta­liz­min dünya çapında ha­ya­ta geçiril­me­si ulus­lara­rası dayanışmayı zor­un­lu kılıyor. Hakim sınıflar bu dayanışmayı bastırmak için her türlü yön­te­mi kul­lanıyor­lar. Var olan kriz­den sor­um­lu tu­tu­lan “tem­bel Yun­anlılar” gibi kışkırtıcı söy­lem­ler­le burda­ki ve Yun­a­nis­tan‘daki ezi­len­le­rin ortak çıkar­ları göz ardı edil­meye çalışılınıyor. Ortak yan­ların gö­rün­me­si so­sy­al ha­k­ların kor­un­masında ve açlığın, sö­mü­rünün ve savaşların olmadığı de­vrim­ci bir per­spek­tif ya­r­at­ma mü­ca­de­lesin­de bir si­la­ha dönüşebilir. Dünya çapında em­pe­rya­list saldırganlığa karşı mü­ca­de­le için de olan sınıf mü­ca­del­e­le­ri ile dayanışma için­deyiz.

 

G20′lere karşı Frei­burg‘a yü­rüyüşe!


Bu sene 2007′de Hei­li­gen­damm‘daki G8 zir­vesin­de olduğu gibi veya 2009′da Straz­burg ve Kehl‘de hazırlan­an zirve buluşmalarına ilişkin mer­ke­zi ey­lem­ler ör­güt­len­me­mek­te. Bizler kü­re­sel­leşme karşıtı ha­reke­ti­nin farklı yer­ler­de ey­lem­ler ör­güt­le­me çağrısına uyuyoruz ve bu yüz­den de 5 Kasım‘da 2011′de Frei­burg‘da var olan koşul­la­ra karşı sesli ve kar­arlı bir şekil­de ey­lem­i­mi­zi gerçekleştir­mek is­tiyoruz. Hem yü­rüyüşe hemde sö­mü­rünün ve savaşların var olmadıgı bir dünyanın mü­ca­de­le­si­ne katılın.

 

www.no-g20.tk

 

5 Kasım 2011, Cumartes

Saat 14.00 da Freiburg, Platz der Alten Synagoge

Zeige Kommentare: ausgeklappt | moderiert

no g20 – Die Krise heißt Ka­pi­ta­lis­mus


Nach­dem be­reits im Mai 2011 der G8-​Gip­fel im fran­zö­si­schen De­au­vil­le statt­ge­fun­den hat, wol­len sich die Re­gie­rungs-​ und Fi­nanz­chefs der 20 mäch­tigs­ten In­dus­trie-​ und Schwel­len­län­der An­fang No­vem­ber 2011 im fran­zö­si­schen Can­nes tref­fen. Ge­mein­sam mit Ver­tre­tern des In­ter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds (IWF) und der Welt­bank (WB) set­zen sich die Staats­ober­häup­ter der „Grup­pe der 20″ (G20) an einen Tisch um welt­wei­te „Kri­sen­be­wäl­ti­gungs­maß­nah­men“ in Form von So­zi­al­ab­bau, Spar­dik­tat und im­pe­ria­lis­ti­schen In­ter­ven­tio­nen zu ko­or­di­nie­ren.

 

Die Krise heißt Ka­pi­ta­lis­mus


Die Krise ist längst nicht vor­über. Grie­chen­land, Ir­land und Por­tu­gal schei­nen so gut wie plei­te und sind auf die „Ret­tung“ durch IWF, EZB und EU an­ge­wie­sen. Doch vor allem in Grie­chen­land wird deut­lich, was diese Ab­hän­gig­keit für die Men­schen be­deu­tet. Der Aus­ver­kauf des Lan­des ist in vol­lem Gange. Im Zuge der Pri­va­ti­sie­rungs­po­li­tik wer­den einst staat­li­che Be­rei­che an aus­län­di­sche, nicht zu­letzt auch an deut­sche In­ves­to­ren, aus­ver­kauft. Er­kämpf­te so­zia­le Stan­dards wer­den zu­rück­ge­nom­men, das Ren­ten­ein­tritts­al­ter wird her­auf­ge­setzt, die Löhne sin­ken. Was in Grie­chen­land in zu­ge­spitz­ter Form zu be­ob­ach­ten ist, näm­lich die Um­ver­tei­lung des Reich­tums von unten nach oben, steht über­all auf der Ta­ges­ord­nung.

 

Ge­ra­de auch in Deutsch­land setzt sich der Abbau der So­zi­al­staat­lich­keit fort, Leis­tun­gen wer­den ge­kürzt, der Ar­beits­markt „fle­xi­bi­li­siert“, was für viele Men­schen nichts an­de­res be­deu­tet als Ar­beit­lo­sig­keit und so­zia­ler Ab­stieg. Die Grund­be­dürf­nis­se der Men­schen wer­den ge­op­fert um wei­ter­hin die Pro­fit­in­ter­es­sen des Fi­nanz-​ und Wirt­schafts­sek­tors durch­zu­set­zen. Eine So­zia­li­sie­rung der Ver­lus­te fin­det statt und damit ein­her­ge­hend die Pri­va­ti­sie­rung der Ge­win­ne. Das heißt we­ni­ger Geld für Bil­dung, so­zia­le Si­che­rung und Ge­sund­heits­ver­sor­gung und Mil­li­ar­den aus öf­fent­li­chen Gel­dern für so­ge­nann­te Ret­tungs­pa­ke­te. Die BRD setzt diese Po­li­tik nicht nur im ei­ge­nen Land kon­se­quent durch, bei­spiels­wei­se durch die Agen­da 2010, son­dern nimmt hier­bei eine Vor­rei­ter­rol­le in Eu­ro­pa ein.

Die G20 ist of­fen­sicht­lich nicht daran in­ter­es­siert die Le­bens­be­din­gun­gen der lohn­ab­hän­gi­gen Men­schen zu ver­bes­sern. Viel­mehr dient die Krise als Le­gi­ti­ma­ti­on für Kür­zungs­wahn und So­zi­al­ab­bau mit dem Ziel die ka­pi­ta­lis­ti­schen Ver­wer­tungs­be­din­gun­gen zu op­ti­mie­ren. Die Be­dürf­nis­se der Men­schen spie­len im Ka­pi­ta­lis­mus keine Rolle. Und was bei uns pre­kä­re Be­schäf­ti­gung oder Ar­beits­lo­sig­keit und damit so­zia­le Aus­gren­zung be­deu­tet, heißt im Tri­kont und in Tei­len der Schwel­len­län­der Hun­ger, Krank­heit und Tod.

 

Krieg dem Krieg


Auf der Ta­ges­ord­nung der G20 ste­hen längst nicht mehr nur wirt­schaft­li­che Fra­gen. Auch eine ge­mein­sa­me „Si­cher­heits­po­li­tik“ wird immer mehr zum Thema. Durch den, seit den 80er Jah­ren vor­an­schrei­ten­den und durch den Weg­fall der Sys­tem­kon­kur­renz noch be­schleu­nig­ten Sie­ges­zug der neo­li­be­ra­len Glo­ba­li­sie­rung, kommt es ver­stärkt zu mi­li­tä­ri­schen In­ter­ven­tio­nen zur Durch­set­zung geo­stra­te­gi­scher und wirt­schaft­li­cher In­ter­es­sen. Zum einen zeigt sich das darin, dass mit Hilfe von In­sti­tu­tio­nen wie IWF und Welt­bank welt­weit Wirt­schafts­räu­me im Sinne west­li­cher In­ter­es­sen re­struk­tu­riert wer­den. Dies äu­ßert sich darin, dass bei­spiels­wei­se die BRD und Frank­reich der­zeit Grie­chen­land dik­tie­ren, wie es sei­nen Haus­halt zu sa­nie­ren hat. Aber auch die Durch­set­zung von Frei­han­dels­zo­nen in wei­ten Tei­len des Tri­konts sind hier­für ein Bei­spiel.

 

Auf der an­de­ren Seite ge­win­nen auch di­rek­te mi­li­tä­ri­sche In­ter­ven­tio­nen und die In­stal­la­ti­on von Mario­net­ten­re­gi­men immer mehr an Be­deu­tung. Im Irak, in Af­gha­nis­tan und auch in Li­by­en zeigt sich deut­lich, dass es bei die­sen En­sät­zen nicht um den Schutz von Men­schen­rech­ten und De­mo­kra­tie geht son­dern um die Si­che­rung von Res­sour­cen und um die Er­schlie­ßung neuer Märk­te mit dem er­wünsch­ten Ne­ben­ef­fekt der An­kur­be­lung der Rüs­tungs­in­dus­trie, mit den ent­spre­chen­den Fol­gen für die Be­völ­ke­rung vor Ort.

 

In­ter­na­tio­na­le So­li­da­ri­tät muss prak­tisch wer­den


Seit die G8-​Tref­fen, nicht zu­letzt durch zu­neh­men­de Gip­fel-​Pro­tes­te der glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­schen Be­we­gung, immer mehr in eine Le­gi­ti­ma­ti­ons­kri­se ge­ra­ten, wer­den sie nun nach und nach von den G20 ab­ge­löst. Gerne wird be­haup­tet, dass die Frage der Le­gi­ti­ma­ti­on nun kein Thema mehr sei, da die G20 nun ja 2/3 der Welt­be­völ­ke­rung re­prä­sen­tie­ren wür­den. Im we­sent­li­chen han­delt es sich je­doch um die Re­gie­run­gen der rei­chen ka­pi­ta­lis­ti­schen Staa­ten, die hier am Tisch sit­zen und im Sinne der be­sit­zen­den Klas­se han­deln und nicht im Sinne von 2/3 der Welt­be­völ­ke­rung. Die welt­wei­te Durch­set­zung des neo­li­be­ra­len Ka­pi­ta­lis­mus macht ge­leb­te in­ter­na­tio­na­le So­li­da­ri­tät not­wen­di­ger denn je. Die herr­schen­de Klas­se setzt alles daran diese So­li­da­ri­tät im Keim zu er­sti­cken. Durch die stän­di­ge Hetze gegen „faule Grie­chen“, die selbst Schuld an „ihrer Krise“ hät­ten, soll von den ge­mein­sa­men In­ter­es­sen der Lohn­ab­hän­gi­gen hier und in Grie­chen­land ab­ge­lenkt wer­den. Denn das Er­ken­nen die­ser Ge­mein­sam­kei­ten kann eine Waffe sein und ist un­ab­ding­bar für die Ver­tei­dun­gung so­zia­ler Er­run­gen­schaf­ten und den er­folg­rei­chen Kampf für eine re­vo­lu­tio­nä­re Per­pek­ti­ve jen­seits von Hun­ger, Aus­beu­tung und Krieg. Den Klas­sen­kämp­fen welt­weit, die sich gegen im­pe­ria­lis­ti­sche Ein­fluss­nah­me weh­ren muss un­se­re So­li­da­ri­tät gel­ten.

 

Auf die Stra­ße in Frei­burg gegen die G20


In die­sem Jahr fin­den keine gro­ßen zen­tra­len Gip­fel­pro­tes­te in Frank­reich statt, an­ders als bei­spiels­wei­se 2007 beim G8-​Gip­fel in Hei­li­gen­damm oder 2009 beim NA­TO-​Gip­fel in Stras­bourg und Kehl. Wir fol­gen dem Auf­ruf der glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­schen Be­we­gung zu de­zen­tra­len Ak­tio­nen und wer­den am 5. No­vem­ber 2011 im Drei­län­der­eck in Frei­burg un­se­ren Pro­test gegen die herr­schen­den Ver­hält­nis­se laut­stark und ent­schlos­sen auf die Stra­ße tra­gen. Be­tei­ligt euch an der De­mons­tra­ti­on und wer­det aktiv für eine Welt ohne Aus­beu­tung und Krieg.


Wenn auch ihr den Auf­ruf un­ter­stüt­zen möch­tet, schreibt ein­fach eine Email.

 

Un­ter­stüt­zer: (Stand 13.​10.​2011)

All­ge­mein­po­li­ti­sches Re­fe­rat des UStA der PH Frei­burg
An­ti­fa­schis­ti­sche Ak­ti­on Lör­rach
An­ti­fa­schis­ti­sche Ju­gend Lud­wigs­ha­fen/Mann­heim
An­ti­fa­schis­ti­sche Linke Bühl-​Achern
An­ti­fa­schis­ti­sche Linke Frei­burg
Ar­beits­kreis In­ter­na­tio­na­lis­mus Stutt­gart
Au­to­no­me An­ti­fa Hei­den­heim
Au­to­no­me An­ti­fa Schwä­bisch Hall
Au­to­no­me An­ti­fa­schis­ti­sche Linke Ost­alb
DIE LINKE Kreis­ver­band Frei­burg
Fal­ken Frei­burg
GRAN­DIO­SO-​Ver­sand & Tex­til­druck
Grup­pe 76 Ras­tatt/Murg­tal
Hen­d­ri­jk Guz­zo­ni (Stadt­rat der Lin­ken Liste in Frei­burg)
Irene Vogel (Stadt­rä­tin der Un­ab­hän­gi­gen Frau­en Frei­burg)
Linke Ak­ti­on Vil­lin­gen-​Schwen­nin­gen
Mar­xis­ti­sche Ak­ti­on Tü­bin­gen
Of­fe­nes Tref­fen gegen Krieg und Mi­li­ta­ri­sie­rung Stutt­gart
Ra­di­ka­le Linke Nürn­berg, or­ga­ni­siert in der In­ter­ven­tio­nis­ti­schen Lin­ken
Re­vo­lu­tio­nä­re Ak­ti­on Stutt­gart
Re­vo­lu­tio­nä­re Grup­pe Ost­schweiz
Re­vo­lu­tio­nä­re Linke Heil­bronn
Rote Ak­ti­on Mann­heim
Rote Szene Ham­burg
SoL * So­zia­lis­ti­sche Linke
Zu­sam­men Kämp­fen [Stutt­gart]

Non au G20 – La crise, c’est le ca­pi­ta­lis­me


Après le som­met du G8 à De­au­vil­le de mai 2011, les chefs de gou­ver­ne­ments et fi­nan­ciers des pays in­dus­tri­els et émer­gents les plus puis­s­ants vont se ren­con­trer début No­vem­bre à Can­nes. Les chefs d’état du G20 ren­con­tre­ront des représen­tants du FMI et de la ban­que mon­dia­le pour co­or­don­ner des « me­su­res de maîtrise de la crise » au ni­veau mon­di­al, par la casse so­cia­le, la dic­ta­tu­re de l’austérité, et les in­ter­ven­ti­ons impéria­lis­tes.

 

La crise, c’est le ca­pi­ta­lis­me


La crise est loin d’être finie. La Grèce, l’Ir­lan­de et le Por­tu­gal sont qua­si­ment en fail­li­te et sont con­traints de re­cour­ir aux me­su­res de « sau­ve­ta­ge » imposées par le FMI, la BCE, et l’UE. Pour­tant, en par­ti­cu­lier en Grèce, ce que cette dépen­dance si­gni­fie pour les ci­toy­ens est main­ten­ant évi­dent. La vente à la découpe du pays est en route. Dans le cadre de la po­li­tique de pri­va­ti­sa­ti­on, des pans en­t­iers de l’état sont ven­dus à des in­ves­tis­seurs étran­gers, sur­tout al­le­man­ds. Les nor­mes so­cia­les, con­qui­ses de haute lutte, re­cu­lent, l’âge de la re­trai­te est reculé, les sa­lai­res di­mi­nu­ent. Ce qu’on voit en Grèce, c’est une re­di­stri­bu­ti­on de la ri­ch­es­se, du bas vers le haut, et c’est ce qui est à l’ordre du jour par­tout.

 

En Al­le­ma­gne aussi, la casse so­cia­le con­ti­nue, les pre­sta­ti­ons so­cia­les sont amputées, le marché du tra­vail est fle­xi­bi­lisé, ce qui si­gni­fie, pour beau­coup, chômage et déclas­se­ment so­ci­al. Les be­so­ins fon­da­men­taux sont sa­cri­fiés pour per­mett­re au sec­teur fi­nan­cier et éco­no­mi­que de sa­tis­fai­re ses appétits de pro­fit. So­cia­li­sa­ti­on des per­tes et pri­va­ti­sa­ti­on des pro­fits sont la règle. Cela si­gni­fie moins d’ar­gent pour l’édu­ca­ti­on, la sécurité so­cia­le, et la santé, mais des mil­li­ards d’ar­gent pu­blic pour les soit di­s­ant plans de sau­ve­ta­ge des ban­ques. L’Al­le­ma­gne ne se con­tente pas de mener cette po­li­tique dans son prop­re pays, par ex­emp­le avec l’agen­da 2010, elle prend un rôle de précur­seur en Eu­ro­pe.

 

Le G 20 n’a pas pour ob­jec­tif d’amélio­rer les con­di­ti­ons de vie des sala­riés. Cette crise lui sert d’ar­gu­ment pour réduire les sa­lai­res et con­ti­nu­er la casse so­cia­le, et le but est d’op­ti­mi­ser les con­di­ti­ons de l’ex­ploi­ta­ti­on ca­pi­ta­lis­te. Les be­so­ins hu­mains ne sont pas pris en con­s­idéra­ti­on dans le ca­pi­ta­lis­me. Et ce qui chez nous si­gni­fie précarité ou chômage, et ainsi ex­clu­si­on so­cia­le si­gni­fie, dans les pays émer­gents : faim, ma­la­die, et mort.

 

Faire la gu­er­re à la gu­er­re


De­puis long­temps, ce ne sont pas seu­le­ment les seu­les ques­ti­ons éco­no­mi­ques qui sont à l’ordre du jour des réuni­ons du G20. Il y est tou­jours aussi ques­ti­on d’une « po­li­tique com­mu­ne de sécurité ». A tra­vers le déve­lop­pe­ment effréné de la mon­dia­li­sa­ti­on néolibérale qui pro­gres­se de­puis les années 80, accélérée par la dis­pa­ri­ti­on de la con­cur­rence entre différents systèmes, se mul­ti­pli­ent les in­ter­ven­ti­ons mi­li­taires qui vi­sent à défend­re des intérêts géost­ratégi­ques et éco­no­mi­ques. On voit tout d’abord que des es­paces éco­no­mi­ques sont re­struc­turés au pro­fit des intérêts oc­ci­den­taux, avec l’aide d’in­sti­tu­ti­ons comme le FMI et la ban­que mon­dia­le. On le voit par ex­emp­le lors­que l’Al­le­ma­gne et la Fran­ce dic­tent en ce mo­ment même à la Grèce la façon dont elle doit re­dres­ser son bud­get. Mais aussi lors­que des zones de libre échan­ge sont mises en place dans de lar­ges par­ties du tiers monde.

 

En outre les in­ter­ven­ti­ons mi­li­taires di­rec­tes, ac­com­pagnées de l’in­stal­la­ti­on de régimes fan­to­ches de­vi­en­nent de plus en plus fréquen­tes. En Irak, en Af­gha­nis­tan, de même qu’en Lybie, on voit clai­re­ment qu’il ne s’agit pas de défense des droits de l’homme ou de démocra­tie, mais qu’il s’agit bien plutôt de s’as­su­rer des res­sour­ces, et de trou­ver des nou­veaux marchés, tout cela ren­forçant du même coup l’in­dus­trie de l’ar­me­ment, avec les conséquen­ces évi­den­tes pour les po­pu­la­ti­ons sur place.

 

Il faut mett­re en place une so­li­da­rité in­ter­na­tio­na­le


De­puis que les ren­con­tres du G8 sont entrées dans une crise de légi­ti­mité, notam­ment en rai­son des cont­re som­mets or­ga­nisés par les mou­ve­ments al­ter­mon­dia­lis­tes, elles sont rem­placées par le G20. La ques­ti­on de la légi­ti­mité ne se­rait plus d’ac­tua­lité, prétend-​on, puis­que le G20 représen­te­rait en­vi­ron les deux tiers de la po­pu­la­ti­on mon­dia­le. En fait il s’agit des gou­ver­ne­ments des états ca­pi­ta­lis­tes ri­ches, qui défen­dent les intérêts de la clas­se possédante, et non pas ceux des 2/3 de la po­pu­la­ti­on mon­dia­le. Du fait que sont imposés mon­dia­le­ment les intérêts du ca­pi­ta­lis­me néolibéral, la so­li­da­rité in­ter­na­tio­na­le de­vi­ent plus ur­gen­te que ja­mais. La clas­se do­mi­nan­te fait tout pour étouf­fer dans l’œuf cette so­li­da­rité. Par le dénigre­ment per­ma­nent des « grecs si par­es­seux », qui se­rait eux-mêmes re­s­ponsa­bles de « leur crise », on es­saie de détour­ner l’at­ten­ti­on des sala­riés, ici comme en Grèce. Car re­con­naître que les intérêts des tra­vail­leurs sont les mêmes ici et là bas pour­rait de­ve­nir une arme re­dou­ta­ble ; et c’est in­dis­pensa­ble pour la défense des conquêts so­cia­les et la vic­toire de per­spec­tives révo­lu­ti­onn­ai­res pour sor­tir de la faim, de l’ex­ploi­ta­ti­on et de la gu­er­re. Notre so­li­da­rité doit sou­tenir les lut­tes de clas­se qui dans le monde s’op­po­sent à l’ingérence impéria­lis­te.

 

Dans la rue cont­re le G20 à Frei­burg


Cette année il n’y aura pas de grand cont­re som­met en Fran­ce comme par ex­emp­le lors du G8 de Hei­li­gen­damm en 2007 ou cont­re l’Otan en 2009 à Stras­bourg et Kehl. Nous nous joi­gnons à l’appel des mou­ve­ments al­ter­mon­dia­lis­tes à des ac­tions décen­tra­lisées et mon­tre­rons de façon déter­minée notre op­po­si­ti­on à cette si­tua­ti­on, dans la rue au Drei­län­der­eck. Joi­g­nez vous à la ma­ni­fe­sta­ti­on et en­ga­gez vous pour un monde sans ex­ploi­ta­ti­on et sans gu­er­re.